Konceptet e Programimit me Python

python

Nga Arbana Ibaj

Ky është një libër që shpjegon konceptet bazë të programimit përmes gjuhës Python. Libri është i përshtatshëm si për fillestarët që nuk kanë programuar më parë, ashtu edhe për ata që njohin një gjuhë programimi dhe duan të mësojnë Python.

Permbajtjavetëm kapitujt

 1. Hyrje
  1. Programet Kompjuterike
  2. Gjuhët e programimit
  3. Gjuha Python
  4. Instalimi i programit
  5. Programi i parë
 2. Alfabeti
  1. Numrat
  2. Variablat dhe rregullat e emrave
  3. Strings (Vargjet e shenjave)
  4. Veprimet me vargjet e shenjave
  5. Operatorët
  6. Shprehjet
  7. Rradha e veprimeve
  8. Komentet
 3. Instruksionet
  1. Strukturat e kontrollit if elif else
  2. Cikli for dhe while
 4. Funksionet
  1. Funksionet dhe krijimi i tyre
  2. Parametrat dhe argumentat
  3. Funksionet që kthejnë vlerë
  4. Funksionet e Bulit (Predikatet)
  5. Funksionet rekursive
 5. Modulet
  1. Modulet dhe kuptimi i tyre
  2. Krijimi i moduleve
  3. Funksioni __main__
  4. Shembulli përmbledhës
 6. Vargjet e Karaktereve
  1. Krijimi i vargjeve të karaktereve
  2. Indeksimi dhe ndarja në pjesë (slicing)
  3. Pandryshueshmeria
  4. Veprimet me vargjet e karaktereve
   1. Bashkimi me operatorin +
   2. Përsëritja me operatorin *
   3. Përfaqësimi me operatorin in dhe not in
  5. Sekuencat e shpëtimit (Escape sequence)
  6. Metodat e vargjeve
  7. Formatimi i vargjeve
 7. Listat
  1. Listat dhe krijimi i tyre
  2. Indeksimi, ndarja në pjesë (slicing) dhe matricat
  3. Shtimi i elementeve të listës
  4. Heqja e elementeve të listës
  5. Veprimet me listat
   1. Bashkimi me operatorin +
   2. Përsëritja me operatorin *
   3. Përfaqësimi me operatorin in dhe not in
  6. Formatimi i listave
  7. Funksionet e gatshme të pythonit për listat
  8. Metodat gatshme të pythonit për listat
  9. Strukturat e të dhënave stack dhe queue
 8. N-shet(Tuple)
  1. N-shet dhe krijimi i tyre
  2. Indeksimi dhe ndarja në pjesë (slicing)
  3. Veprimet me n-shet
   1. Bashkimi me operatorin +
   2. Përsëritja me operatorin *
   3. Përfaqësimi me operatorin in dhe not in
  4. Funksionet dhe metodat për n-shet
 9. Relacionet: Fjalorët
  1. Krijimi i fjalorëve
  2. Shtimi i elementeve dhe heqja e tyre
  3. Metodat e gatshme për fjalorët
 10. Objektet dhe klasat
  1. Objektet, klasat
  2. Metodat e klasës
  3. Ndryshorja self
  4. Konstruktori __init__
 11. Programimi i orientuar në objekte
  1. Hyrje
  2. Polimorfizmi
  3. Encapsulation
  4. Trashëgimia

Të drejtat e përdorimit sipas Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.